Ảnh chân dung đẹp trên bưu thiếp những năm 1900 – 1910