Chùm tranh: Ở với mẹ con là cục vàng, ở với đời con chỉ là cục nợ…