Minh Hằng – Quý Bình diễn ‘cảnh nóng’ suốt 8 tiếng